News

  1. Paleta për Zonat Sizmike

    Date:

    Vendosja e paletave të instaluara në zonat që janë të njohura të jenë në rrezik të aktivitetit sizmik duhet të dizenjohen, projektohen dhe ndërtohen në mënyrë specifike për t'i rezistuar forcave sizmike. Rajonet në Evropë që janë më në rrezik paraqiten në hartë. Sursa imginii: www.share-eu.org Çdo instalim duhet të jetë në gjendje të përballojë...